સેતુ સમાજ સંદેશ સંચાલક

શ્રી વિનોદભાઈ કેશવજીભાઇ પઢિઆર
માનદ સંયોજક - અંજાર
શ્રી વિનોદભાઈ મોહનભાઈ ખોડિયાર
માનદ તંત્રી,મુદ્રક,પ્રકાશક - અંજાર
શ્રી હિતેશ ભોગીલાલ ચૌહાણ
અધ્યક્ષશ્રી - અંજાર
શ્રી અજયભાઈ પ્રાગજીભાઈ પઢિઆર
લવાજમ- વિજ્ઞાપન - અંજાર
શ્રી વિનોદભાઈ લીલાધરભાઇ ચૌહાણ
પોસ્ટ એવં પ્રિન્ટિંગ - ભુજ
શ્રી વિનોદભાઈ શાંતિલાલભાઈ જેઠવા
સભ્ય – અંજાર
વિજયભાઈ પ્રાગજીભાઈ પઢિઆર
સભ્ય – અંજાર
શ્રી ગીરીશભાઈ મહેશભાઈ પરમાર
સભ્ય – અંજાર
શ્રી પ્રતિક દિનેશભાઈ ટાંક
સભ્ય - અંજાર