સેતુ સમાજ સંદેશ સંચાલક

શ્રી ભરતભાઈ વલમજીભાઇ વાઢેર
મુદ્રક, પ્રકાશક અને માનદ તંત્રી - અંજાર
શ્રી હિતેશ ભોગીલાલ ચૌહાણ - અંજાર
અધ્યક્ષશ્રી,સેતુ સમાજ સંદેશ - અંજાર
શ્રી વિનોદભાઈ કેશવજીભાઇ પઢિઆર
માર્ગદર્શક - અંજાર
શ્રી અજયભાઈ પ્રાગજીભાઈ પઢિઆર
સભ્ય - અંજાર
શ્રી મુકુંદભાઈ જેઠાલાલ પરમાર
સભ્ય - કુકમા
વિજયભાઈ પ્રાગજીભાઈ પઢિઆર
સભ્ય – અંજાર
શ્રી પ્રતિક દિનેશભાઈ ટાંક
સભ્ય - અંજાર