સેતુ સમાજ સંદેશ પથદર્શકો

સ્વ..પ્રાગજીભાઈ મોનજીભાઈ રાઠોડ
વૈદરાજ (નવસારી)
સ્વ..લાલજીભાઈ મુળજીભાઈ ગોહિલ
પુના
સ્વ..નારણભાઈ માવજીભાઈ ચૌહાણ
કુકમા
સ્વ..હીરજીભાઈ ખીમજીભાઈ ચૌહાણ
રત્નાગીરી
સ્વ..હરીલાલભાઈ ગોપાલજીભાઇ ચૌહાણ
કુકમા
સ્વ.ભાનુંબેન જયરામભાઇ ચૌહાણ
મુંબઈ
શ્રી વિનોદભાઈ કેશવજી પઢીઆર
અધ્યક્ષ (અંજાર)
શ્રી વિનોદભાઈ લીલાધરભાઈ ચૌહાણ
અધ્યક્ષ (ભુજ)
શ્રી અજય પ્રાગજીભાઈ પઢીઆર
અધ્યક્ષ (અંજાર)
શ્રી રણજીતભાઈ હરજીભાઈ પરમાર
સભ્ય (બાલાઘાટ)
શ્રી બલરામ નરશી ચાવડા
સભ્ય (રાયપુર)
શ્રી વિનોદભાઈ શાંતિલાલભાઈ જેઠવા
સભ્ય (અંજાર)
શ્રી વિનોદભાઈ મોહનલાલ ખોડીયાર
સભ્ય (અંજાર)
શ્રી મુકુન્દભાઈ જેઠાલાલ પરમાર
સભ્ય (કુકમા)
સ્વ.સુરેશભાઈ છગનલાલભાઈ વાઘેલા
સભ્ય (ભુજ)
શ્રી જગદીશભાઈ ચૌહાણ
સભ્ય (અંજાર)
શ્રી કાન્તિલાલભાઈ જીવરામભાઈ જેઠવા
સભ્ય (અંજાર)
સ્વ.અનીલભાઈ કેશવજીભાઈ ટાંક
સભ્ય (અંજાર)
શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ વિશનજીભાઈ પરમાર
સભ્ય (રાઉરકેલા)
શ્રી પરેશભાઈ રમણીકલાલભાઈ ચૌહાણ
સભ્ય (ધનબાદ)
શ્રી સંજયભાઈ લીલાધરભાઇ પરમાર
સભ્ય (અંજાર)
શ્રીમતી રીટાબેન વિનોદભાઈ ચૌહાણ
સભ્ય (ભુજ)
શ્રીમતી ઉષાબેન નવીનભાઈ ચૌહાણ
સભ્ય (કુકમા)
શ્રીમતી સવિતાબેન રતિલાલભાઈ ચૌહાણ
સભ્ય (ગાંધીધામ)
શ્રી ભરતભાઈ હરજીભાઈ ચાવડા
સભ્ય (રાયપુર)
સ્વ.ભરતભાઇ વલમજીભાઈ વાઢેર
માનદ તંત્રી,મુદ્રક,પ્રકાશક - અંજાર