અમારો સંપર્ક

સેતુ સમાજ સંદેશ કાર્યાલય

  શ્રી ક. ગુ. ક્ષ. સમાજ ભવન,

  વરસામેડી નાકા,

  અંજાર (કચ્છ) ૩૭૦ ૧૧૦

  વિનોદભાઈ ખોડિયાર

  Whatsapp No. ૯૪૦૮ર૪૪૬૪૪

  setusamaj@gmail.com

  શ્રી કે. જી. કે. સેવા સમિતી ભવન,

  સિવિલ સ્ટેશન રોડ,નર્મદાપારા,

  પો.રાયપુર (છતીસગઢ)

  ભરતભાઇ ચાવડા

  Whatsapp No. ૯૮૨૭૧૫૬૯૭૯

  setusamaj@gmail.com

મહાસભા કર્યાલય

  શ્રી યોગેશભાઈ મગનલાલ ભાઈ ચાવડા

  બાલાજી ચેમ્બર્સ,

  હોટલ પાયલ નીચે,દુકાન નં: ૦૫,

  પૂજા મોટર્સ ની બાજુમાં,

  અંજાર (કચ્છ) ૩૭૦ ૧૧૦

વેબસાઈટ સંબધિત માહિતી માટે

  શ્રી હિતેશ ભોગીલાલ ચૌહાણ

  અંજાર (કચ્છ) ૩૭૦ ૧૧૦

  ૦૯૯૦૯૦૬૯૦૫૭

  Whatsapp No. ૦૯૦૬૭ર૯ર૮ર૭

  setusamaj@gmail.com