અમારો સંપર્ક

સેતુ સમાજ સંદેશ કાર્યાલય

  શ્રી ક. ગુ. ક્ષ. સમાજ ભવન,

  વરસામેડી નાકા,

  અંજાર (કચ્છ) ૩૭૦ ૧૧૦

  ભરતભાઈ વાઢેર ૦૯૪ર૬૪પ૩૧૭૬

  Whatsapp No. ૦૯૪ર૬૪પ૩૧૭૬

  setusamaj@gmail.com

  શ્રી કે. જી. કે. સેવા સમિતી ભવન,

  સિવિલ સ્ટેશન રોડ,નર્મદાપારા,

  પો.રાયપુર (છતીસગઢ)

  setusamaj@gmail.com

મહાસભા કાર્યાલય મૈન ઓફીસ

  શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ કેશવજીભાઈ પરમાર

  શ્રી કે.જી.કે. સેવા સમીતી,

  સત્કાર હોટેલ સામે,

  પો. રાયપુર( છ.ગ.) ૪૯૨૦૦૯

  ૦૯૮૨૬૧૪૩૩૫૩

મહાસભા કર્યાલય સબ ઓફીસ

  શ્રી વિનોદભાઈ કેશવજીભાઈ પઢીઆર

  બાલાજી ચેમ્બર્સ,

  હોટલ પાયલ નીચે,દુકાન નં: ૦૫,

  પૂજા મોટર્સ ની બાજુમાં,

  અંજાર (કચ્છ) ૩૭૦ ૧૧૦

  ૯૯૭૮૭૯૦૪૮૮,૯૪૦૮૨૪૪૬૪૪

   શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ કેશવજીભાઈ પરમાર

  શ્રી કે.જી.કે. સમાજભવન,

  જી.ઈ.રોડ,

  પાટીદાર સમાજભવન સામે,

  પો. રાજનાંદગાંવ (છ,ગ.) ૪૯૧૪૪૧

  ૦૯૮૨૬૧૪૩૩૫૩

વેબસાઈટ સંબધિત માહિતી માટે

  શ્રી હિતેશ ભોગીલાલ ચૌહાણ

  અંજાર (કચ્છ) ૩૭૦ ૧૧૦

  ૯૯૦૯૦૬૯૦૫૭

  setusamaj@gmail.com